Menu Zavřeno

Nová Rámcová pojistná smlouva na pojištění majetku a odpovědnosti za škodu

Dnem 1. 1. 2015 vstoupila v platnost nová Rámcová pojistná smlouva č. 7720613510 na pojištění majetku a odpovědnosti za škodu (dále jen RPS). Nová RPS přináší řadu pozitivních změn, které dále zlepšují a zkvalitňují pojistnou ochranu bytových družstev a společenství vlastníků jednotek. Tyto mimořádně výhodné podmínky, představující nejlepší a nekomplexnější ucelenou nabídku pojištění bytového fondu na trhu, byly vyjednány na základě výběrového řízení na pojistitele. Projekt RPS SČMBD je tak i nadále z hlediska kvality, rozsahu i ceny pojištění unikátní řešení, které nemá na pojišťovacím trhu konkurenci.

RPS přináší pro své uživatele i v dalším období nejvyšší standard kvality pojistné ochrany.  V době trvání předcházející RPS byla průběžně prováděna analýza sjednaného rozsahu krytí a nabízených druhů pojištění a sledována výše a struktura škodných událostí. Současně byly shromažďovány připomínky a požadavky
jednotlivých členů a byly prověřovány podmínky, které nabízejí konkurenční pojišťovny. Na základě těchto poznatků a informací je v nové RPS obsažena řada pozitivních změn a úprav.

Zvýšení minimální pojistné částky za pojištění obytných budov zvýšením hodnoty bytových jednotek o 10%.

Snížení integrální franšízy u živelního All risks pojištění z 1 500 Kč na 1 000 Kč.

Zvýšení základního limitu plnění pro odpovědnost za újmu na dvojnásobek, tj. 10 mil. Kč.

Pojištění i nadále obsahuje všechny výhodné podmínky

Živelní pojištění je sjednáno v rozsahu All risks.

Pojištění úniku vody při škodách z titulu „vodovodních škod“

Připojištění škod způsobených sprejery.

Připojištění vyklování fasád ptáky.

Připojištění skel.

Pojištěním v rozsahu All risks jsou kryta všechna pojistná nebezpečí vyjma výslovně vyloučených. Tzn., že pojištění kryje všechny škody vzniklé na pojištěném majetku vyjma těch, které jsou výslovně vyloučeny v pojistných podmínkách případně v ujednáních RPS. Takto široký rozsah krytí je u pojištění bytových domů unikátní a velmi zvyšuje kvalitu pojištění.

Základní kvalitativní prvky pojištění, které byly vyjednány ve prospěch pojištěných BD/SVJ v minulých obdobích zůstávají ponechány. Jedná se zejména o:

Nízké sazby pojistného

Průměrná výše pojistných sazeb sjednaných v RPS je výrazně nižší než sazby nabízené standardně na pojišťovacím trhu v ČR.

Sazby jsou stanoveny pevně bez ohledu na míru rizikovosti s ohledem na umístění spravovaného majetku, což je výhodné zejména pro bytová družstva nebo SVJ, jejichž majetek se nachází v oblastech s vyšší mírou rizika vzniku katastrofálních škod, jakými jsou např. povodeň nebo záplava.

Vzhledem k uzavřené víceleté pojistné smlouvě je cena pojištění a podmínky garantovány až do roku 2019.