Menu Zavřeno

Nabídka služeb

Ekonomické služby

 • vedení podvojného účetnictví dle Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 504/2002 Sb. pro společenství vlastníků jednotek, vyhlášky č. 502/2002 Sb. pro bytová družstva
 • kontrola věcné a účetní správnosti faktur
 • na základě zmocnění k bankovnímu účtu elektronické provádění bezhotovostních plateb
 • kompletní vedení evidence a zaúčtování nákladů a výnosů, pohledávek a závazků vznikajících při zajišťování správy domu, jejich měsíční sledování, přehled hospodaření, zpracování a zaúčtování bankovních výpisů
 • vypracování návrhu předpisu nákladů spojených se správou, provozem a opravami společných částí objektu
 • zpracování předpisu úhrad na správu domu a pozemku a zálohových plateb pro jednotlivé vlastníky
 • vedení evidence dlužníků a zajišťování zasílání upomínek nezaplacených plateb dlužníkům, včetně předpisu poplatku z prodlení dle platných obecně závazných právních předpisů
 • zajištění ročního vyúčtování služeb na jednotlivé byty a vyrovnání přeplatků a nedoplatků
 • zpracování mezd a odměn pro zaměstnance a funkcionáře společenství včetně výpočtu daně z příjmu, sociálního a zdravotního pojištění, přihlášek a odhlášek k pojištění, ročního zúčtování zálohové daně, vyúčtování zálohové a srážkové daně, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání
 • na základě plné moci zastupování při kontrolách zdravotních pojišťoven, ČSSZ a FÚ
 • vyhotovení přehledu o tvorbě a čerpání příspěvků na správu domu a pozemku za uplynulý kalendářní rok
 • zpracování roční účetní závěrky SVJ a BD včetně vypracování účetních výkazů a její povinné elektronické podání na Veřejný rejstřík za účelem založení do Sbírky listin
 • zajištění a provedení inventarizace
 • zpracování daňového přiznání společenství vlastníků k dani z příjmu právnických osob, zajištění zpracování DPPO pro bytová družstva
 • statistická hlášení pro ČSÚ
 • zpracování roční zprávy o činnosti správce
 • možnost internetového přístupu vlastníků bytů k jejich údajům vedeným v informačním systému družstva (předpis plateb, informace o platbách, údaj o zůstatku, tj. nedoplatku nebo přeplatku, přehled tvorby a čerpání příspěvků na správu domu a pozemku a výše jejich zůstatků)
 • zajištění pomoci při žádosti o úvěr, následné zaúčtování poskytnutí, čerpání a splácení úvěru, včetně rozpočítání úvěru na jednotlivé vlastníky jednotek

Provozně technické služby

 • zajištění smluvních dodávek služeb spojených s užíváním objektů (el. energie, plynu, vody, tepla, TUV, odvozu odpadu, provoz výtahů, STA, apod.)
 • zajištění odečtů a výměn příslušných měřidel
 • zajištění pravidelného úklidu společných prostor objektů včetně úklidu chodníků a údržby zeleně
 • zajištění stálé havarijní služby a následných oprav
 • zajišťování povinných periodických revizí technických zařízení ve spravovaném objektu
 • zajišťování plnění právních předpisů o požární ochraně pro společné části domu a revize protipožárních technických zařízení
 • vypracovávání návrhu plánu oprav, rekonstrukcí či modernizací domů včetně odhadu (posouzení) finanční náročnosti jednotlivých akcí s ohledem na stav dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu domu ve spolupráci s výborem SVJ
 • zajištění organizace výběrového řízení a metodická pomoc při přípravě podkladů pro smlouvy o dílo na dodávky prací a služeb při rekonstrukci, modernizaci a velkých opravách společných částí domu na základě výběru dodavatele
 • zajišťování běžné údržby domu na základě výběru dodavatele společenstvím vlastníků a pomoci při havarijních situacích
 • vedení příslušné technické a provozní dokumentace k domu, zajišťování administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domu
 • zajištění desinfekce a deratizace společných částí domu i bytových jednotek
 • vyřizování pojistných událostí v případě pojištění společných částí domu pod rámcovou pojistnou smlouvou uzavřenou mezi Kooperativou pojišťovnou, a.s. a Svazem českých a moravských bytových družstev
 • součinnost při přípravě a realizaci investic a pomoc při zajišťování financování, případně komerčních úvěrů

Služby v oblasti smluvních a členských vztahů

 • vedení a správa evidence členů SVJ
 • uzavírání nájemních smluv na nebytové prostory, na pronájem společných částí domů, reklam, anténních systémů mobilních operátorů apod.
 • poskytnutí pomoci při zakládání společenství vlastníků jednotek
 • zpracování návrhu stanov společenství vlastníků a jejich změn nebo jiných důležitých norem
 • výkon funkce statutárního zástupce SVJ

Pojištění

Nabízíme sjednání finančně velmi výhodného pojištění domů prostřednictví Rámcové pojistné smlouvy sjednané mezi Svazem českých a moravských bytových družstev, jehož je družstvo MÁJ členem a Pojišťovnou Kooperativa, a.s., Vienna Insurance Group.

Podrobnější informace o rozsahu pojištění naleznete ZDE.

Nadstandardní služby

jsou účtovány na základě objednávky právního subjektu dle rozsahu a kalkulace provedených služeb:

 • založení Společenství vlastníků jednotek
 • vklady změn do rejstříkové evidence Krajského soudu v Brně
 • příprava podkladů pro vymáhání pohledávek z titulu dlužného příspěvku na správu domu a pozemku a vyúčtování služeb
 • vypracování podkladů pro revitalizaci objektu
 • vypracování podkladů k žádosti o státní dotaci
 • zajištění technického nebo stavebního dozoru