Výzva tzv. nebydlícím členům družstva

04/11/2015

Vážení členové družstva,

podle ustanovení §560 Zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích má družstvo povinnost vést seznam členů, do kterého se zapisují mj. jméno a bydliště či jiná členem určená adresa pro doručování. Mezi členské povinnosti obsažené v čl. 13 Stanov družstva, patří i povinnost oznamovat družstvu změnu údajů evidovaných v seznamu členů.

Vzhledem k tomu, že již v předchozích letech vznikaly značné problémy a zbytečně vynaložené náklady následkem toho, že mnozí členové neoznámili změnu své adresy, obsahují Stanovy družstva v čl. 23 odst. 1 možnost vyloučit člena, pokud po dobu alespoň jednoho roku neoznámil změnu své adresy evidované v seznamu členů a jeho pobyt se stal pro družstvo neznámým.

Upozorňujeme členy družstva, kterých se tento problém týká, že představenstvo družstva rozhodne o vyloučení těch členů, u nichž se prokáže, že změnili svou adresu pro doručování, aniž by to družstvu oznámili (zásilky se vrací s poznámkou pošty „ adresát se odstěhoval“ apod.).

Vyzýváme proto členy družstva, tzv. „nebydlící“, kteří neaktualizovali svoji adresu, aby tak v co nejkratší době učinili, mají-li zájem zůstat nadále členy družstva.

V případě zájmu se obraťte na úsek členských vztahů, Palackého třída 166, Brno, Ing. Miroslava Hanzlová, tel.: 5415420536, e-mail: mhanzlova@majbrno.cz

 V Brně dne 4.11.2015

Martina Grossová
vedoucí úseku členských vztahů a
správních služeb pro vlastníky bytů

                                                                                                     

Reklama

Techem

Služby pro bytová družstva a správce nemovitostí v oblasti indikace a rozúčtování spotřeby tepelné energie a vody.

Techem

ÚŘEDNÍ HODINY

 • všechny úseky
 • pondělí a středa:
 • dopoledne: 7,00-11,30
 • odpoledne: 12,30-16,30
 • pokladna
 • pondělí a středa:
 • odpoledne: 12,30-16,00
 • technický úsek
 • úterý, čtvrtek, pátek:
 • dopoledne: 7,00-8,00

KONTAKTY

 • ústředna: 541 420 531
 • fax: 541 420 544
 • IČO: 00228249
 • DIČ: CZ00228249
 • Sídlo: Palackého třída 131, Brno, PSČ 612 00
 • Provozovna: Palackého třída 131 - 135, Brno
 • Zápis do obch. rejstříku vepsán dne 13. 11. 1973.
 • Spis. zn.: oddíl DrXXXIV, vložka 503 vedená u KS v Brně.
 • ostatní kontakty

©2020 - MÁJ stavební bytové družstvo